Thứ Ba, 28 tháng 7, 2015

VS-10ED-1-L STYLE1-NCV-20HBNM2R-sensor NSD Vietnam-đại lý phân phối NSD Vietnam

ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp/điện-tự động hóa”
Hãy cung cấp thông tin về bất cứ sản phẩm bạn đang cần, chúng tôi bảo đảm về chất lượng, dịch vụ và giá cả tổt nhất.

Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.
0902.937.088 [ MS Liên ]
Yahoo: lien_ans             Skype: lientran87
Email: lien.ans@ansvietnam.com 

Công ty chúng tôi là đại diện phân phối của NSD Vietnam sản phẩm sau:

List code: sensor NSD Vietnam
NCV-20NBNVP
 
VS-10E-1 STYLE1
NCV-20NGNVP
 
VS-10EX-1 STYLE1
NCV-20NBPVP
 
VS-10EM-1 STYLE1
NCV-20NGPVP
 
VS-10ED-1 STYLE1
NCV-20NBNV2
 
VS-10EXD-1 STYLE1
NCV-20NGNV2
 
VS-10ET-1 STYLE1
NCV-20NBPV2
 
VS-10EXT-1 STYLE1
NCV-20NGPV2
 
VS-10EMT-1 STYLE1
NCV-20NBNMP
 
VS-10EDT-1 STYLE1
NCV-20NGNMP
 
VS-10EXDT-1 STYLE1
NCV-20NBPMP
 
VS-10E-1-L STYLE1
NCV-20NGPMP
 
VS-10EX-1-L STYLE1
NCV-20NBNLP
 
VS-10EM-1-L STYLE1
NCV-20NGNLP
 
VS-10ED-1-L STYLE1
NCV-20NBPLP
 
VS-10EXD-1-L STYLE1
NCV-20NGPLP
 
VS-10ET-1-L STYLE1
NCV-20NBNLW
 
VS-10EXT-1-L STYLE1
NCV-20NGNLW
 
VS-10EMT-1-L STYLE1
NCV-20NBPLW
 
VS-10EDT-1-L STYLE1
NCV-20NGPLW
 
VS-10EXDT-1-L STYLE1
NCV-20NBNLY
 
VS-10E-1-P STYLE1
NCV-20NGNLY
 
VS-10EX-1-P STYLE1
NCV-20NGPLY
 
VS-10ED-1-P STYLE1
NCV-20HBNV1R
 
VS-10EXD-1-P STYLE1
NCV-20HGNV1R
 
VS-10ET-1-P STYLE1
NCV-20HBPV1R
 
VS-10EXT-1-P STYLE1
NCV-20HGPV1R
 
VS-10EMT-1-P STYLE1
NCV-20HBNV2
 
VS-10EDT-1-P STYLE1
NCV-20HGNV2
 
VS-10EXDT-1-P STYLE1
NCV-20HBPV2
 
VS-10E-1-V1PG STYLE1
NCV-20HGPV2
 
VS-10EX-1-V1PG STYLE1
NCV-20HBNM2R
 
VS-10EM-1-V1PG STYLE1
NCV-20HGNM2R
 
VS-10ED-1-V1PG STYLE1
NCV-20HBPM2R
 
VS-10EXD-1-V1PG STYLE1
NCV-20HGPM2R
 
VS-10ET-1-V1PG STYLE1
上記形式末尾に(-R3,-S□)が付くタイプも含みます。
 
VS-10EXT-1-V1PG STYLE1

 
VS-10EMT-1-V1PG STYLE1
NCV-25シリーズ
 
VS-10EDT-1-V1PG STYLE1
 
 
VS-10EXDT-1-V1PG STYLE1
NCV-25NBNV1
 
VS-10E-1-C STYLE1
NCV-25NBPV1
 
VS-10EX-1-C STYLE1
NCV-25NBWV1
 
VS-10EM-1-C STYLE1
NCV-25NGNV1
 
VS-10ED-1-C STYLE1
NCV-25NGPV1
 
VS-10EXD-1-C STYLE1
NCV-25NGWV1
 
VS-10ET-1-C STYLE1
NCV-25NBNV2
 
VS-10EXT-1-C STYLE1
NCV-25NBPV2
 
VS-10EMT-1-C STYLE1
NCV-25NBWV2
 
VS-10EDT-1-C STYLE1
NCV-25NGNV2
 
VS-10EXDT-1-C STYLE1
NCV-25NGPV2

NCV-25NGWV2
VS-10Fシリーズ
NCV-25NBNM2
 
 
NCV-25NBPM2
 
VS-10F-1
NCV-25NBWM2
 
VS-10FD-1
NCV-25NGNM2
 
VS-10FX-1
NCV-25NGPM2
 
VS-10FM-1
NCV-25NGWM2
 
VS-10FXD-1
上記形式末尾に(-R3,-S□)が付くタイプも含みます。
 
VS-10FT-1

 
VS-10FDT-1
NCV-30シリーズ
 
VS-10FXT-1
 
 
VS-10FMT-1
NCV-30NBNLC
 
VS-10FXDT-1
NCV-30NBPLC
 
VS-10F-1-L
NCV-30NGNLC
 
VS-10FD-1-L
NCV-30NGPLC
 
VS-10FX-1-L
NCV-30HBNLC
 
VS-10FM-1-L
NCV-30HBPLC
 
VS-10FXD-1-L
NCV-30HGNLC
 
VS-10FT-1-L
NCV-30HGPLC
 
VS-10FDT-1-L
上記形式末尾に(-R3,-S□)が付くタイプも含みます。
 
VS-10FXT-1-L

 
VS-10FMT-1-L
VM-2PRシリーズ
 
VS-10FXDT-1-L
 
 
VS-10F-1-LC
VE-2PR STYLE1
 
VS-10FD-1-LC
VE-2PR STYLE2
 
VS-10FX-1-LC
VE-2PR-V2 STYLE1
 
VS-10FM-1-LC
VM-2PR STYLE1
 
VS-10FXD-1-LC
VE-2PRH-V1R
 
VS-10FT-1-LC
VE-2PRH-V2
 
VS-10FDT-1-LC
VM-2PRH-M2R
 
VS-10FXT-1-LC
VL-2PRH-LC
 
VS-10FMT-1-LC
上記形式末尾に(-R3,-S□)が付くタイプも含みます。
 
VS-10FXDT-1-LC

 
VS-10F-1-LP
VS-5Eシリーズ
 
VS-10FD-1-LP
 
 
VS-10FX-1-LP
VS-5E-1 STYLE1
 
VS-10FM-1-LP
VS-5ED-1 STYLE1
 
VS-10FXD-1-LP
VS-5EX-1 STYLE1
 
VS-10FT-1-LP
VS-5EXR-1 STYLE1
 
VS-10FDT-1-LP
VS-5EXG-1 STYLE1
 
VS-10FXT-1-LP
VS-5E-1 STYLE1
 
VS-10FMT-1-LP
VS-5ED-1 STYLE1
 
VS-10FXDT-1-LP
VS-5EX-1 STYLE1
 
VS-10F-1-VP
VS-5EXR-1 STYLE1
 
VS-10FD-1-VP
VS-5EXG-1 STYLE1
 
VS-10FX-1-VP

 
VS-10FM-1-VP
VS-5Fシリーズ
 
VS-10FXD-1-VP
 
 
VS-10FT-1-VP
VS-5F-1
 
VS-10FDT-1-VP
VS-5FD-1
 
VS-10FXT-1-VP
VS-5FX-1
 
VS-10FMT-1-VP
VS-5FT-1
 
VS-10FXDT-1-VP
VS-5FDT-1
 
VS-10F-1-V1
VS-5FXT-1
 
VS-10FD-1-V1
上記形式末尾に(-R3,-S□)が付くタイプも含みます。
 
VS-10FX-1-V1

 
VS-10FM-1-V1
VS-Q62シリーズ
 
VS-10FXD-1-V1
 
 
VS-10FT-1-V1
VS-Q62-M2PG
 
VS-10FDT-1-V1
VS-Q62P-M2PG
 
VS-10FXT-1-V1
VS-Q62-M
 
VS-10FMT-1-V1
VS-Q62P-M
 
VS-10FXDT-1-V1
VS-Q62-L
 
VS-10FXT-1-DN-L
VS-Q62P-L
 
上記形式末尾に(-R3,-S□)が付くタイプも含みます。
VS-Q62B-M2PG

VS-Q62BP-M2PG
EXBN-CC
VS-Q62B-M2R
 
 
VS-Q62BP-M2R
 
EXBN-CC
VS-Q62B-V1PG

VS-Q62BP-V1PG
IM-10DNシリーズ
VS-Q62B-V1R
 
 
VS-Q62BP-V1R
 
IM-10DN-M2PG STYLE1
VS-Q62B-V2
 
IM-10DN-M2PG STYLE52
VS-Q62BP-V2
 
IM-10DN-M2PG STYLE62
VS-Q62B-LP
 
IM-10DN-L STYLE1
VS-Q62BP-LP

VS-Q62B-C
ABシリーズ  *1
VS-Q62BP-C
 
 
VS-Q62B-CH
 
AB32N
VS-Q62BP-CH
 
AB32N STYLE V1R
上記形式末尾に(-R3,-S□)が付くタイプも含みます。
 
AB33N

 
AB33N STYLE M2R
VS-Q262シリーズ
 
 
 
VS-Q262-M2PG
VS-Q262-M
VS-Q262-L
VS-Q262B-V1PG
*1 : CSA規格は非適合
VS-Q262B-M2PG
VS-Q262B-LC
VS-Q262BH-V1R
VS-Q262BH-M2R
VS-Q262BH-LCKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét